روغن حيواني

1395-07-28

خواص بی نظیر روغن حیوانی

هر روزه تبلیغاتی از تلویزیون می بینیم که ادعا می کند روغن نباتی ساخت کارخانه ما هیچ گونه اسید چرب ترانسی ندارد، وزارت بهداشت می گوید […]
0